De Algemene Voorwaarden van de Kunsthalshop bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van de webshop van de Kunsthal Rotterdam.
1.2 Kunsthal: Stichting Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341, te Rotterdam;

 

Telefoonnummer: +31 (0)104400300
Bereikbaar op ma t/m vrij tussen 10.30 – 17 uur
Winkel@kunsthal.nl
KvK-nummer: 41132613
Btw-identificatienummer: NL8005.43026.B.01

1.3 Webshop: de webshop van de Kunsthal, te raadplegen via www.kunsthalshop.nl
1.4 Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Webshop een Overeenkomst aangaat met de Kunsthal. Koper handelt hetzij als privépersoon, hetzij bedrijfs- of beroepsmatig.
1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen de Kunsthal en Koper die op afstand (en dus niet in een van de winkels van de Kunsthal) wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 

2. Communicatie

2.1 Heeft Koper vragen of opmerkingen over de Kunsthal shop, dan kan Koper een e-mail sturen naar winkel@kunsthal.nl.

 

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van de Kunsthalshop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 Afwijkende voorwaarden van Koper worden van de hand gewezen, tenzij de Kunsthal die afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt vóór de besteldatum. 

 

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

4.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2 De hoogte van de te betalen verzendkosten wordt in de bestelprocedure weergegeven op het scherm ‘winkelmand’.
4.3 Hoewel de inhoud van de Webshop met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan de Kunsthal niet garanderen dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webshop en in andere van de Kunsthal afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typfouten.

 

5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van de Kunsthal, namelijk wanneer Koper het bestelproces afrondt.
5.2 De Kunsthal bevestigt vervolgens per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

6. BETALING

6.1 Koper kan alleen gebruik maken van de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. De Kunsthal is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Deze betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

 

7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Zodra de Kunsthal de bestelling heeft ontvangen, stuurt de Kunsthal de bestelde producten zo spoedig mogelijk aan Koper.
7.2 Bestelde producten worden in beginsel binnen 5 dagen verzonden.
7.3 Indien de Kunsthal de producten niet binnen de geïndiceerde termijn kan leveren stelt de Kunsthal Koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval hetzij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum, hetzij de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
7.4 Koper dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien er sprake is van eventuele gebreken dient Koper deze binnen drie dagen schriftelijk aan de Kunsthal te melden, bij voorkeur met een digitale foto. Zie verder artikel 8 (garantie en conformiteit).
7.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Koper.

 

 8. HERROEPINGSRECHT

8.1 Koper kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product uit de Webshop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden door een e-mail te sturen naar winkel@kunsthal.nl.
8.2 De bedenktijd uit lid 1 gaat in op de dag nadat Koper, of een door Koper aangewezen derde, zijn bestelling heef ontvangen.
8.3 Pas na bevestiging van ontvangst door de Kunsthal van de e-mail uit lid 1, kan Koper het product retour zenden naar het adres genoemd in artikel 1.2.
8.4 Ontbinden kan alleen wanneer Koper het product onbeschadigd, en in originele verpakking retour zendt. Koper draagt zorg voor een degelijke verzendverpakking.
8.5 De kosten voor het versturen en retour zenden worden niet vergoed en komen voor rekening van Koper.
8. 6 De Kunsthal vergoedt de betaling van het retour gezonden artikel, binnen 5 dagen nadat de Kunsthal het product heeft ontvangen.

 

9. GARANTIE; KLACHTENPROCEDURE

9.1 De Kunsthal staat er voor in dat alle producten die worden aangeboden in de Webshop voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
9.2 Indien Koper een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de Kunsthal, dan kan Koper bij de Kunsthal per e-mail of per post een klacht indienen via winkel@kunsthal.nl of via het postadres vermeld in artikel 1.2.
9.3 De Kunsthal streeft er naar Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht te sturen.

 

9. PERSOONSGEGEVENS

9.1 De Kunsthal verwerkt de persoonsgegevens van Koper conform het op de Webshop gepubliceerde privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op www.kunsthalshop.nl/nl/privacy.

 

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam.
10.3 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

 

11. Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid (alleen voor toepassing op bedrijfsmatige Kopers)

11.1 Zolang Koper geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van de Kunsthal.
11.2 Dit artikel 12 is slechts van toepassing indien Koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, namelijk door in de bestelprocedure zijn of haar bedrijfsnaam in te vullen.
11.3 De totale aansprakelijkheid van de Kunsthal jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Kunsthal.
11.4 Aansprakelijkheid van de Kunsthal jegens Koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.5 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op de Kunsthal jegens Koper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding word gebaseerd.
11.6 De aansprakelijkheid van de Kunsthal jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Koper de Kunsthal onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en de Kunsthal ook na de daarin genoemde termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Kunsthal in staat is adequaat te reageren.
11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Kunsthal meldt.
11.8 In geval van overmacht is de Kunsthal niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Koper ontstane schade.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van de Kunsthalshop bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1. DEFINITIES
1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van de webshop van de Kunsthal Rotterdam.
1.2 Kunsthal: Stichting Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341, te Rotterdam;

Telefoonnummer: +31 (0)104400300
Bereikbaar op ma t/m vrij tussen 10.30 – 17 uur
Winkel@kunsthal.nl
KvK-nummer: 41132613
Btw-identificatienummer: NL8005.43026.B.01
1.3 Webshop: de webshop van de Kunsthal, te raadplegen via www.kunsthalshop.nl
1.4 Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Webshop een Overeenkomst aangaat met de Kunsthal. Koper handelt hetzij als privépersoon, hetzij bedrijfs- of beroepsmatig.
1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen de Kunsthal en Koper die op afstand (en dus niet in een van de winkels van de Kunsthal) wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2. Communicatie
2.1 Heeft Koper vragen of opmerkingen over de Kunsthal shop, dan kan Koper een e-mail sturen naar winkel@kunsthal.nl.

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
3.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van de Kunsthalshop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 Afwijkende voorwaarden van Koper worden van de hand gewezen, tenzij de Kunsthal die afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt vóór de besteldatum.

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN
4.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2 De hoogte van de te betalen verzendkosten wordt in de bestelprocedure weergegeven op het scherm ‘winkelmand’.
4.3 Hoewel de inhoud van de Webshop met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan de Kunsthal niet garanderen dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webshop en in andere van de Kunsthal afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typfouten.

5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van de Kunsthal, namelijk wanneer Koper het bestelproces afrondt.
5.2 De Kunsthal bevestigt vervolgens per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6. BETALING
6.1 Koper kan alleen gebruik maken van de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. De Kunsthal is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Deze betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Zodra de Kunsthal de bestelling heeft ontvangen, stuurt de Kunsthal de bestelde producten zo spoedig mogelijk aan Koper.
7.2 Bestelde producten worden in beginsel binnen 5 dagen verzonden.
7.3 Indien de Kunsthal de producten niet binnen de geïndiceerde termijn kan leveren stelt de Kunsthal Koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval hetzij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum, hetzij de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
7.4 Koper dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien er sprake is van eventuele gebreken dient Koper deze binnen drie dagen schriftelijk aan de Kunsthal te melden, bij voorkeur met een digitale foto. Zie verder artikel 8 (garantie en conformiteit).
7.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Koper.

8. HERROEPINGSRECHT
8.1 Koper kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product uit de Webshop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden door een e-mail te sturen naar winkel@kunsthal.nl.
8.2 De bedenktijd uit lid 1 gaat in op de dag nadat Koper, of een door Koper aangewezen derde, zijn bestelling heef ontvangen.
8.3 Pas na bevestiging van ontvangst door de Kunsthal van de e-mail uit lid 1, kan Koper het product retour zenden naar het adres genoemd in artikel 1.2.
8.4 Ontbinden kan alleen wanneer Koper het product onbeschadigd, en in originele verpakking retour zendt. Koper draagt zorg voor een degelijke verzendverpakking.
8.5 De kosten voor het versturen en retour zenden worden niet vergoed en komen voor rekening van Koper.
8. 6 De Kunsthal vergoedt de betaling van het retour gezonden artikel, binnen 5 dagen nadat de Kunsthal het product heeft ontvangen.

9. GARANTIE; KLACHTENPROCEDURE
9.1 De Kunsthal staat er voor in dat alle producten die worden aangeboden in de Webshop voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
9.2 Indien Koper een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de Kunsthal, dan kan Koper bij de Kunsthal per e-mail of per post een klacht indienen via winkel@kunsthal.nl of via het postadres vermeld in artikel 1.2.
9.3 De Kunsthal streeft er naar Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht te sturen.

9. PERSOONSGEGEVENS
9.1 De Kunsthal verwerkt de persoonsgegevens van Koper conform het op de Webshop gepubliceerde privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op www.kunsthalshop.nl/nl/privacy.

10. SLOTBEPALINGEN
10.1 Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam.
10.3 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

11. Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid (alleen voor toepassing op bedrijfsmatige Kopers)
11.1 Zolang Koper geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van de Kunsthal.
11.2 Dit artikel 12 is slechts van toepassing indien Koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, namelijk door in de bestelprocedure zijn of haar bedrijfsnaam in te vullen.
11.3 De totale aansprakelijkheid van de Kunsthal jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Kunsthal.
11.4 Aansprakelijkheid van de Kunsthal jegens Koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.5 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op de Kunsthal jegens Koper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding word gebaseerd.
11.6 De aansprakelijkheid van de Kunsthal jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Koper de Kunsthal onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en de Kunsthal ook na de daarin genoemde termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Kunsthal in staat is adequaat te reageren.
11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Kunsthal meldt.
11.8 In geval van overmacht is de Kunsthal niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Koper ontstane schade.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Kunsthal Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel